Materias CDAV

Na seguinte táboa preséntase as materias correspondentes a cada módulo do Plan de Estudos (240 créditos).

Módulo Materia Carácter
PRODUCIÓN DA ANIMACIÓN
E OS VIDEOXOGOS
Produción da animación e o videoxogo Básica
Linguaxe e narrativa gráfico e audiovisual Básica
Historia da animación e os videoxogos Básica
Guion Básica
Dirección e realización Básica
Deseño de produción para animación e videoxogos Obrigatoria
Edición e montaxe Básica
Deseño sonoro Obrigatoria
Sector da animación e o videoxogo Obrigatoria
Públicos e xogadores Optativa
Promoción e publicidade de animación e videoxogos Optativa
ARTE E CREACIÓN PARA VIDEOXOGOS E ANIMACIÓN Debuxo anatómico Básica
Debuxo de contornas e arte de concepto Básica
Arte dixital e electrónica Optativa
MODELADO E ANIMACIÓN Modelaxe 1 Obligatoria
Modelaxe 2 Obrigatoria
Materiais e iluminación Obrigatoria
Animación 1 Obrigatoria
Animación 2 Obrigatoria
Animación de personaxes Obrigatoria
Proxecto de animación Obrigatoria
Posprodución 3D e efectos visuais Obrigatoria
Modelaxe escultórica Optativa
Técnicas avanzadas de render Optativa
Efectos especiais en animación Optativa
Shading Optativa
Interpretación de personaxes animados Optativa
Animación 2D Optativa
Rigging facial (non ofertada) Optativa
TECNOLOXÍA PARA A CREACIÓN DIXITAL Fundamentos de programación Básica
Gráficos por computador Básica
Programación orientada a obxectos Obrigatoria
Programación de videoxogos Obrigatoria
Son Obrigatoria
Dispositivos avanzados e captura de movemento (non ofertada) Optativa
Intelixencia artificial (non ofertada) Optativa
DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE VIDEOXOGOS Deseño de niveis e jugabilidad Obrigatoria
Deseño narrativo e de interfaces Obrigatoria
Desenvolvemento de videoxogos 1 Obrigatoria
Desenvolvemento de videoxogos 2 Obrigatoria
Desenvolvemento de personaxes Obrigatoria
Proxecto de videoxogo Obrigatoria
Videoxogos 2D Optativa
Xogos serios Optativa
EMPRESA Empresa e emprendemento Obrigatoria
Prezos e distribución de animación e videoxogos Optativa
DEREITO Marco legal da animación e os videoxogos Optativa
ESTUDOS INGLESES Inglés profesional Obrigatoria
PRÁCTICAS EXTERNAS Prácticas externas Obrigatoria
TRABALLO FIN DE GRAO Traballo Fin de Grao Obrigatoria