Traballo Fin de Grao

 
Aplicación práctica do aprendido na titulación nun caso real, obtendo un produto de creación dixital no ámbito da animación ou o videoxogo, segundo a normativa de TFG da Facultade de Ciencias da Comunicación.

O Traballo Fin de Grao, en virtude da normativa da UDC considérase un traballo individual do alumnado e será calificado como tal. Non obstante, dadas as características da titulación, dito traballo poderá formar parte dun proxecto máis amplo de carácter grupal; nese caso, a participación do alumnado deberá quedar claramente identificada e permitir a súa calificación independente.

Coordinación:

Directores:

    Pode ser director/a de TFG calquera profesor/a que imparta docencia no Grao de Creación Dixital, Animación e Videoxogos.

Guía docente:

Documentos anexos: