Equipo decanal

Decano
O decano representa o centro, exerce a súa dirección, preside e coordina a actuación dos seus órganos colexiados e executa os acordos destes. É elixido pola Xunta de Centro, entre catedráticos ou profesores titulares do centro respectivo, e será nomeado polo reitor. O seu mandato ten unha duración de catro anos con posibilidade de reelección.

 
Vicedecanas
Dirixen e coordinan a área de competencia que lles asigna o decano ou director. Son nomeadas polo reitor, por proposta do decano, de entre os membros da comunidade universitaria do centro.

 
Secretaria académica do centro
A secretaria é o fedataria dos actos e acordos dos órganos colexiados de goberno e administración do centro. Es nomeada polo reitor por proposta do decano.