Equipo decanal

Decano
O decano representa o centro, exerce a súa dirección, preside e coordina a actuación dos seus órganos colexiados e executa os acordos destes. É elixido pola Xunta de Centro, entre catedráticos ou profesores titulares do centro respectivo, e será nomeado polo reitor. O seu mandato ten unha duración de catro anos con posibilidade de reelección.

 
Vicedecanos
Dirixen e coordinan a área de competencia que lles asigna o decano ou director. Es nomeado polo reitor, por proposta do decano, de entre os membros da comunidade universitaria do centro.

 
Secretario/a académico/a de centro
O secretario é o fedatario dos actos e acordos dos órganos colexiados de goberno e administración do centro. Es nomeado polo reitor por proposta do decano.