Xunta de facultade

COMPOSICIÓN:

A Xunta de Facultade está composta por:

 • Profesorado con vinculación permanente
   
   D. Luis Antonio Hernández Ibáñez

   D. José Juan Videla Rodríguez

   Dª. Rocio Mihura López

   Dª. Viviana Barneche Naya

   Dª. María José Arrojo Baliña

   D. Alfonso Castro Martínez

   Dª. Carmen Costa Sánchez

   Dª. María Jesús Díaz González

   Dª. Ana María González Neira

   Dª. Sandra Martínez Costa

   Dª. Teresa Nozal Cantarero

   Dª. Teresa Piñeiro Otero

   Dª. Natalia Quintas Froufe

   D. Juan Jesús Romero Cardalda

   D. José Francisco Sánchez Sánchez

   D. Francisco Javier Sanz Larruga

   D. Antonio Sanjuán Pérez

   D. Francisco Javier Taibo Pena


 • Representante do profesorado
   
   Dª. María Victoria De León Sanjuán

   D. Manuel García Torre

   D. Antonio Seoane Nolasco


 • Representante dos estudantes
   
   D. Carlos Aguado Pardo

   D. Álvaro Bernabéu Wandosell

   Dª. Laura Pérez Zaera

   Dª. Ángela García García-cabezón

   D. Álvaro Pirola Lorenzo

   Dª. Alejandra Verdía Couto

   Dª. Andrea Vilariño Fernández


 • Persoal de administración e servizos
   
   D. Néstor Meizoso.


 • FUNCIÓNS:

  A xunta de centro é o órgano colexiado de goberno do centro cuxas funcións son:

  • Elegir ao decano ou director e, no seu caso, revocarlo.
  • Supervisar a xestión dos diferentes órganos de goberno e administración do centro.
  • Informar sobre a implantación de novas titulacións e estudios.
  • Elaborar e aprobar as propostas de plans de estudos das titulacións que se impartan no centro.
  • Formular anualmente, antes do comezo do curso académico, o plan docente do centro coordinadamente cos departamentos adscritos ao centro.
  • Organizar, supervisar e informar sobre as actividades docentes para a obtención dos títulos académicos do seu ámbito de competencia, e coordinar e supervisar o desenvolvemento dos contidos mínimos das materias impartidas nestes polos departamentos, de acordo cos plans de estudo e cos obxectivos establecidos para cada titulación.
  • Programar os servizos e equipamentos do centro e supervisar o seu gestión.
  • Acordar a distribución dos créditos concedidos ao centro e controlar o seu aplicación.
  • Elaborar o regulamento de réxime interno do centro.
  • Organizar actividades de formación permanente e de extensión universitaria.
  • Cualquier outra que lle atribúan as disposicións legais vixentes e os presentes estatutos.