Animación 2

 
Desenvolvemento de modelos orgánicos para a súa animación: creación de esqueletos e controis avanzados, aplicación de constrinximentos, utilización de solucións combinadas de cinemática directa e inversa e vinculación adecuada da xeometría do modelo 3D ao esqueleto.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Modelaxe 2
    Debuxo anatómico
    Modelaxe 1
    Animación 1