Traballo Fin de Grao

O TFG consiste nun traballo no que o estudante demostra a súa capacidade de aplicar o coñecemento adquirido ao longo da carreira.

Coordinación:

Profesores:

  Pode ser director/a de TFG calquera profesor/a que imparta docencia no Grao de Comunicación Audiovisual.

Guía docente:

TFG realizados:

Documentos anexos:

A copia en DVD presentárase da seguinte forma:

  a) Caixa das seguintes dimensións: 13,5 x 19 x 1,5

  b ) Na carátula da caixa do DVD deberán figurar os seguintes datos:

  • Nome da facultade
  • Titulación á que se opta
  • Nome e apelidos do alumno/a
  • Nome e apelidos do director/a do proxecto
  • Título do proxecto
  • Curso académico
  • índice.

  c ) O DVD estará impreso cos seguintes datos:

  • Título do proxecto
  • Nome e apelido do alumno/a
  • Curso.