Plan de estudos

A partir do curso 2021-2022, os estudantes de Comunicación Audiovisual poderán graduarse con mención en Comunicación Audiovisual Multiplataforma o mención en Contidos 3D. Para coñecer as condicións de obtención accede ás mencións.

Para obter o título os alumnos deberán superar 240 ECTS a través das materias correspondentes aos seguintes módulos:

Modulo ECTS Contenidos
Tecnoloxías dos medios audiovisuais e multimedia 36 Coñecemento e aplicación das tecnoloxías e dos sistemas utilizados para procesar, elaborar e transmitir nos medios audiovisuais e multimedia. Documentación en soportes analóxicos e sistemas dixitais. Coñecemento dos aspectos tecnolóxicos e de xestión relacionados con todos os servizos integrados na produción audiovisual e as telecomunicacións. Deseño de produtos multimedia e ámbitos informáticos interactivos.
Organización e produción audiovisual e multimedia 18 Deseño e avaliación da xestión produtiva nos seus diversos formatos e soportes sonoros, visuais, audiovisuais, multimedia e interactivos Coñecemento dos sistemas de axuda á formación profesional, así como ao desenvolvemento de guións e proxectos, produción, distribución e exhibición dos diversos produtos. Mercado audiovisual: estudos de creación e investigación de empresas. Estratexias de programación en raio e televisión. Xestión de campos virtuais e espazos físicos interactivos.
Escritura e expresión oral 18 Coñecemento do uso correcto das linguas propias.
Aplicación práctica da expresión escrita e oral aos medios de comunicación multimedia e soportes dixitais. Estratexias de comunicación oral. Locución e presentación en raio e televisión. Inglés profesional no ámbito da comunicación.
Estrutura e políticas da comunicación audiovisual 24 Organización e xestión do sistema comunicativo atendendo aos seus parámetros económicos e culturais. Políticas do audiovisual a escala europea. Sistemas políticos, medios de comunicación e opinión pública. A realidade sociocomunicativa no contexto español. Mecanismos lexislativos e deontolóxico da información e a comunicación audiovisual. Investigación de audiencias. Coñecemento do estado do mundo e a súa evolución recente nos parámetros económicos, sociais e culturais básicos.Tendencias das industrias culturais. Impacto das tecnoloxías informativas e comunicativas na creación e xestión de novos ámbitos da comunicación (museos, gabinetes, axencias, proxectos on-line). Movementos artísticos contemporáneos. Globalización e interculturalidad.
Procesos de ideación e narrativa audiovisual 24 Escritura de guión para informativos, reportaxes, documentais e ficción audiovisual. Formas e técnicas do espectáculo. Fundamentos creativos e persuasivos da creatividade publicitaria. Teorías do relato audiovisual, a dramaturxia e a posta en escena. Ideación de novos formatos.
Teoría e Historia dos medios audiovisuais e novos soportes multimedia 24 Historia dos medios audiovisuais: fotografa, cine, raio, televisión, vídeo, cómic. Fundamentos técnicos e expresivos nas linguaxes multimedia. Coñecemento histórico dos diferentes paradigmas relacionados coas teorías da comunicación audiovisual. Historia e estética das representacións visuais. Xéneros audiovisuais e cultura de masas. As empresas creadoras de producións culturais e comunicativas e os diferentes tipos de portais en rede.
Análise dos discursos audiovisuais e dos seus efectos sociais 18 Metodoloxías de análise das mensaxes audiovisuais. Funcións comunicativas: información, persuasión, entretemento. Estudos de recepción Estudo dos procesos psicosociais, cognitivos, emocionais da comunicación social en contextos específicos. Publicidade, relacións públicas e estratexias comunicativas
Técnicas e procesos. creativos de produción, realización e posproducción 42 Dirección audiovisual: cine, televisión, vídeo. Aplicacións creativas básicas sobre escenografía, iluminación, dirección de fotografía, dirección de actores. Procesos de creación, rexistro e difusión da produción radiofónica, discográfica e outros produtos sonoros. Edición e posproducción dixital, sonora, audiovisual e multimedia.
Deseño e Animación 60 Coñecemento do deseño e dos aspectos formais e estéticos en medios audiovisuais e ámbitos dixitais. Produción e realización de animación 3D, infografía 3D, interacción 3D, videoxogos, efectos visuais en animación e interpretación de personaxes animados en 3D.
Traballo Fin de Grao 18 Capacidade de aplicar o coñecemento adquirido ao longo do grao na planificación e o desenvolvemento dun proxecto concreto de comunicación audiovisual que abranga todos os procesos relacionados co deseño, planificación e execución dun produto final. Posta en prácticas das habilidades e competencias adquiridas en todo o relativo ás ensinanzas impartidas nos ámbitos da preproducción, a produción, realización, a posproducción e a posta en valor e difusión dun proxecto audiovisual.

 

Nos seguintes arquivos relacionados encontrará maior información sobre o Plan de Estudos.

1 - Memoria do grao
2 - Resolución BOE