Outras comisións

Aprobada na Xunta de Facultade, na sesión do día 11 de abril de 2023.

Comisión Intercentros de Biblioteca da Facultade de Ciencias da Comunicación

  Decano:

  D. Luis Hernández Ibáñez.

  Secretaria académica do centro:

  Dª. Mónica López Golán.

  Representante do profesorado:

  Dª Natalia Quintas Froufe, Dª. Mª Teresa Piñeiro.

  Representante de estudantes:

  Dª Victoria María Corbalán Labora.

Comisión de Normalización Lingüística

  Presidente:

  D. Luis Antonio Hernández Ibáñez.

  Secretaria académica do centro:

  Dª. Mónica López Golán.

  Representante do profesorado:

  D. Manuel García Torre, Dª. Carmen Costa Sánchez.

  Representante de estudantes:

  Dª Jennifer Vilar Lodeiro.

  Representante do persoal de administración e servizos:

  D. Roberto Antelo Insua.