Desenvolvemento de personaxes

 
O obxectivo deste curso é que o alumnado aprenda a crear personaxes e dotalos do aspecto requirido dentro dun motor de videoxogos. O alumnado aprenderá a introducir os devanditos modelos no motor, configuralos adecuadamente, combinalos e optimizalos para conseguir o mellor rendemento.

Tamén aprenderá a manexar personaxes dentro dun motor de videoxogos e proporcionarlles o comportamento requirido a partir das accións do xogador ou de maneira autónoma

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Animación 2
    Animación de Personaxes
    Materiais e Iluminación
    Animación 1