Deseño Narrativo e de Interfaces

 
O alumnado aprenderá a integrar historias lineais ou non lineais dentro dun videoxogo. Para iso aprenderá a utilizar os distintos elementos narrativos aplicables nun videoxogo e a combinalos coa xogabilidade co fin de crear un contexto narrativo que permita crear unha experiencia de xogo máis enriquecedora.

O alumnado tamén aprenderá a deseñar interfaces visuais de retroalimentación dun videoxogo, así como a deseñar sistemas de interacción adecuados mediante interfaces físicas como mandos, teclados, etc. Ao acabar a materia coñecerán como deseñar, avaliar e corrixir a usabilidade das devanditos interfaces e sistemas, así como a experiencia de usuario do xogo.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Linguaxe e narrativa gráficas e audiovisuais
    Guión
    Deseño de produción para animación e videoxogos