Publicacións dixitais

 
Nesta materia repasarase a evolución da comunicación editorial desde as publicacións en papel ata o actual soporte móbil. Tamén se analizasen as posibilidades creativas, narrativas e visuais dos novos soportes, así como os distintos dispositivos dispoñibles.

Para finalizar, partindo do UCD (Deseño Centrado no Usuario) e atendendo a criterios de usabilidade, cada estudante deseñará a súa propia publicación dixital.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Deseño aplicado
    Obradoiro de creación multimedia