Perfil de ingreso

O perfil de ingreso non está ligado a ningunha das modalidades de bacharelato en concreto, senón que, pola contra, a presenza de estudantes de modalidades distintas como Artes e Humanidades, Ciencias Sociais, Ciencias e Tecnoloxía resultará altamente beneficioso nunha titulación tan multidisciplinar como a que aquí se presenta.

O perfil de ingreso desexado ou recomendable para os estudos de Grao en Creación, Animación e Videoxogos é o seguinte:

  • Estudantes con interese no sector da creación dixital, a animación e dos videoxogos.
  • Estudantes cun perfil creativo e innovador con aplicación práctica.
  • Predisposición á innovación, adaptación e aprendizaxe continuo nunha contorna cambiante e en continua evolución.
  • Capacidade de observación da contorna e de achegar novidades dunha forma creativa.
  • Capacidade para o traballo colaborativo, a organización do tempo e a xestión.