Admisión e matrícula

Os criterios de admisión do Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos son os establecidos no Real Decreto 412/2014, e dos propios establecidos na normativa específica da Comunidade Autónoma, Orde da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria do 24 de marzo de 2011, pola que se regulan as probas de acceso aos ensinos universitarios oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do Sistema Universitario de Galicia.

Os alumnos poderán cursar o grao previa superación das Probas de Acceso á Universidade ( ABAU) levados a cabo pola Comisión Interuniversitaria de Galicia. As probas convócanse e realízanse nos meses de xuño e xullo. Podes consultar os criterios e procedementos de admisión na web da CIUG

No caso de que houbese unha demanda superior á oferta de prazas vixente (actualmente 50), dispoñeranse das mesmas ordenadas segun as notas obtidas na ABAU.

REQUISITOS DE ACCESO

Os requisitos de acceso ao Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos son, con carácter xeral, os establecidos polo RD 1393/2007, do 29 de outubro e o RD 412/2014, do 6 de xuño. Así, o artigo 3 do RD 412/2014 establece que poderán acceder aos estudos universitarios oficiais de Grao quen reúna algún dos seguintes requisitos:

 • Estudantes en posesión do título de Bacharel do Sistema Educativo Español ou doutro declarado equivalente.
 • Estudantes en posesión do título de Bacharelato Europeo ou do diploma de Bacharelato internacional.
 • Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos de Bacharelato ou Bacharel procedentes de sistemas educativos de Estados membros da Unión Europea ou doutros Estados cos que se subscribiron acordos internacionais aplicables a este respecto, en réxime de reciprocidad.
 • Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos homologados ao título de Bacharel do Sistema Educativo Español, obtidos ou realizados en sistemas educativos de Estados que non sexan membros da Unión Europea cos que non se subscribiron acordos internacionais para o recoñecemento do título de Bacharel en réxime de reciprocidad.
 • Estudantes en posesión dos títulos oficiais de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño ou de Técnico Deportivo Superior pertencente ao Sistema Educativo Español, ou de títulos, diplomas ou estudos declarados equivalentes ou homologados aos devanditos títulos.
 • Estudantes en posesión de títulos, diplomas ou estudos, diferentes dos equivalentes aos títulos de Bacharel, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, ou de Técnico Deportivo Superior do Sistema Educativo Español, obtidos ou realizados nun Estado membro da Unión Europea ou noutros Estados cos que se subscribiron acordos internacionais aplicables a este respecto, en réxime de reciprocidad, cando devanditos estudantes cumpran os requisitos académicos esixidos en devandito Estado membro para acceder ás súas Universidades.
 • Persoas maiores de vinte e cinco anos que superen a proba de acceso establecida no real decreto.
 • Persoas maiores de corenta anos con experiencia laboral ou profesional en relación cun ensino.
 • Persoas maiores de corenta e cinco anos que superen a proba de acceso establecida no citado real decreto.
 • Estudantes en posesión dun título universitario oficial de Grao, Máster ou título equivalente.
 • Estudantes en posesión dun título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico, Licenciado, Arquitecto, Enxeñeiro, correspondentes á anterior ordenación dos ensinos universitarios ou título equivalente.
 • Estudantes que cursasen estudos universitarios parciais estranxeiros ou españois, ou que finalizando os estudos universitarios estranxeiros non obtivesen a súa homologación en España e desexen continuar estudos nunha universidade española. Neste suposto, será requisito indispensable que a universidade correspondente recoñeceulles polo menos 30 créditos ECTS.
 • Estudantes que estivesen en condicións de acceder á universidade segundo ordenacións do Sistema Educativo Español anteriores á Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro.

MATRÍCULA

A matrícula en estudos de grao e máster na UDC, comeza en xullo e acaba en outubro establecéndose cada ano un calendario