Proxecto de videoxogo

 
Realización dun proxecto sinxelo de videoxogo en todas as súas fases

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

  Deseño Narrativo e de Interfaces
  Desenvolvemento de Videoxogos 1
  Programación Orientada a Obxectos
  Deseño de Niveis e Xogabilidade
  Modelaxe 2
  Animación 2