Desenvolvemento de videoxogos 2

 
O alumnado avanzará no uso dos distintos compoñentes dun motor de videoxogos, cos que aprenderá a desenvolver distintos sistemas de xogo, mecanismos de interacción en pantalla, xestión de niveis e secuencias cinemáticas, así como mellorar a experiencia de usuario

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Desenvolvemento de videoxogos 1