Programación orientada a obxectos

 
O alumnado aprenderá os fundamentos básicos de programación orientada a obxectos e será capaz de comparalos con outros paradigmas de programación.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Fundamentos de programación