Deseño sonoro

 
A materia 'Deseño sonoro' brinda a formación que permita ao alumnado coñecer e analizar os compoñentes do son e as súas posibilidades expresivas, tanto en contidos sonoros como na súa relación coa imaxe; manexar os códigos sonoros e da música en animación e videoxogos, nos seus diferentes xéneros e formatos; e abordar o deseño sonoro íntegro destes produtos audiovisuais atendendo a cuestións de tipo narrativo, estético e funcional.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Linguaxe e narrativa gráficas e audiovisuais
    Debuxo de contornas e arte de concepto