Animación de personaxes

 
Animación de personaxes. Mecánica corporal. Introducción ó acting e ás expresións faciais.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Animación 2
    Debuxo anatómico
    Animación 1