Promoción e publicidade de animación e videoxogos

 
No sector da animación e dos videoxogos ten un importante papel a comunicación promocional. Mesmo un bo producto debe ir acompañado dunha boa comunicación.

A materia busca achegar as bases para desenvolver estratexias de comunicación axeitadas, atendendo a diversas técnicas de promoción e publicidade.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Prezos e distribución de animación e videoxogos
    Sector da animación e o videoxogo
    Produción da animación e o videoxogo