Interpretación de personaxes animados

 
Esta materia pretende dotar ao alumnado dos coñecementos precisos para analizar os compoñentes da interpretación de personaxes animados e as súas posibilidades expresivas corporais e faciais en diversos xéneros e formatos.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Animación 2
    Animación de Personaxes
    Animación 1