Efectos especiais en animación

 
Fundamentos dos efectos especiais utilizados de maneira máis habitual en producións de animación.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Modelaxe 2
    Animación 2
    Animación de Personaxes
    Modelaxe 1
    Animación 1