Animación 2D

 
O obxectivo da materia é dar a coñecer as técnicas e conceptos da animación vectorial.

O alumnado coñecerá os fundamentos e ferramentas de animación para creación dixital e videoxogos 2D, así como a linguaxe específica da materia.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Son
    Sector da animación e o videoxogo