Videoxogos

Asignatura na que se fai unha visión xeral do sector dos videoxogos e se explica o proceso de deseño e creación dos mismos.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Expresión gráfica
    Sector audiovisual
    Deseño aplicado
    Guión
    Deseño de produción e dirección artística

Web da asignatura: