Videoxogos

Esta materia formula unha visión xeral do sector dos videoxogos e explícase o proceso de deseño e creación destes.

Profesorado:

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Expresión gráfica
    Sector audiovisual
    Deseño aplicado
    Guión

Web da asignatura: