Uso profesional do galego

Esta materia fornece formación teórico-práctica no uso instrumental da lingua galega nas súas modalidade oral e escrita, atendendo fundamentalmente ás necesidades expresivas do ámbito profesional da comunicación audiovisual.

Alén disto, preténdese potenciar no alumnado a capacidade comunicativa, o contraste de ideas e o pensamento crítico, ben como fomentar a aprendizaxe autónoma e o traballo cooperativo.

Guía docente: