Teoría e práctica de edición e montaxe

O propósito da materia e formar aos alumnos nos rudimentos técnicos da edición de vídeo ao tempo que complementar e afondar na súa formación na linguaxe audiovisual.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Publicidade audiovisual
    Ficción audiovisual
    Guión