Sector audiovisual

Sector audiovisual ofrece ao alumnado os coñecementos específicos sobre o funcionamento institucional, económico e político do sistema audiovisual e dos actores que o integran (administración, empresas, soportes e audiencias). Preténdese unha aproximación ao sector audiovisual como industria.

Os profesionais da comunicación audiovisual necesitan saber como operan e se interrelacionan os medios, as tecnoloxías e os produtos nun campo de actividade económica de crecente peso e influencia.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Historia da radio, a televisión e a multimedia
    Comunicación e industrias culturais