Realización audiovisual

Esta materia propón dar a coñecer os procesos de elaboración e creación de obras audiovisuais para televisión, así como os elementos básicos de narración.

Preténdese que o alumnado adquira os fundamentos teóricos e técnicos, así como as habilidades instrumentais suficientes para afrontar, desde o punto de vista narrativo e estético, a elaboración de productos audiovisuais.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Guión
    Dirección de fotografía: Cámara e iluminación
    Teoría e práctica da edición e a montaxe
    Deseño de produción e dirección artística
    Ambientación sonora e musical