Publicidade audiovisual

A finalidade principal da asignatura Publicidade audiovisual é coñecer os principios teórico-prácticos da comunicación publicitaria para afrontar a elaboración das súas mensaxes.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Comunicación e industrias culturais