Prácticas

O desenvolvemento de prácticas en entidades externas supón unha oportunidade para que os futuros graduados en Comunicación Audiovisual entren en contacto coa realidade laboral e adquiran habilidades dirixidas ao ámbito profesional.

En busca de dotar o alumnado de Comunicación Audiovisual dunha formación práctica, complementaria á académica, que lles permita desenvolver as competencias adquiridas ao longo da súa formación universitaria, incorporáronse estas prácticas externas como materia optativa no Plan de Estudos.

Profesorado:

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Recoméndase que o alumno teña cursado e superado todas ou case todas as materias da titulación, especialmente aquelas que teñan relación directa coa praza de prácticas e as labores asignadas a ésta.