Posproducción dixital

A materia ten como obxectivo fundamental achegar ao alumnado ás técnicas e ferramentas básicas de posprodución, composición de video dixital, croma e integración de elementos virtuais 3D.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

  Guión
  Dirección de fotografía: Cámara e iluminación
  Teoría e práctica da edición e a montaxe
  Infografía 3D-1
  Infografía 3D-2
  Ambientación sonora e musical

  É altamente recomendable cursar simultaneamente Animación 3D1