Organización e produción audiovisual

Adquirense os coñecementos necesarios para crear, desenvolver e xestionar un produto audiovisual en todas as súas fases, dende a planificación inicial ata o plan de traballo, a estimación de custos, a xestión da produción ou os métodos de financiamento e operación.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Comunicación oral e escrita
    Estudo da audiencia
    Deseño de produción e dirección artística