Multimedia sobre dispositivos mobeis

Materia na que o alumnado terá a oportunidade de coñecer o estado actual do mercado das aplicacións para móviles, como se realiza un proxecto de app de principio a fin (dende a idea á saída ao mercado e seguemento) e levar a cabo o seu propio proxecto.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Deseño aplicado
    Obradoiro de creación multimedia