Interacción 3D

A materia describe as distintas tecnoloxías de visualización 3D interactiva, a súa problemática específica e proceso de produción, así como a súa aplicación en ámbitos como a simulación en tempo real, os videoxogos ou os mundos virtuais.

Nela, o alumnado adquire xunto cos coñecementos teóricos a práctica na produción dun ámbito tridimensional interactivo mediante o uso de software de grande implantación na industria.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Infografía 3D-1
    Infografía 3D-2
    Animación 3D-1
    Animación 3D-2
    Videoxogos