Infografía 3D-2

Esta segunda parte de Infografía 3D, parte dos contidos desenvolvidos na primeira parte (modelos, materiais/shaders e texturas) e céntrase nos procesos finais de iluminación e render.

Entre outros, estúdanse técnicas para o cálculo de iluminación directa, sombras, ray tracing, iluminación global, ambient occlusion, final gathering, photon mapping e as características das cámaras en 3D, para a creación de imaxes cun acabado realista.

Profesorado:

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Infografía 3D1
    Análise audiovisual
    Dirección de fotografía e iluminación
    Deseño de producción