Infografía 3D-2

Desenvolvemento de contidos 3D realista. Coñecemento técnico e dominio do proceso de xeración de imaxes sintéticas. Técnicas de iluminación global e efectos atmosféricos. Características e uso das cámaras na infografía 3D.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Dirección de fotografía: Cámara e iuminación
    Teoría e práctica da edición e a montaxe
    Infografía 3D-1
    Deseño de produción e dirección artística