Historia do cine e da animación

Estudiarase a evolución do cinema e da animación dende as súa orixe ata hoxe en día. Dende unha perspectiva diacrónica o alumnado analizará a progresión do cine tanto a nivel mundial, como español e galego.

Este estudo farase visionando os principais filmes da historia do cinema e situándoos no seu contexto. O obxectivo é dotar ao alumnado dunha cultura audiovisual básica para os estudos posteriores

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Historia da radio, a televisión e a multimedia