Historia do cine e da animación

Nesta materia estudiarase a evolución do cinema e da animación dende as súa orixe ata hoxe en día. Dende unha perspectiva diacrónica os alumnos analizarán a progresión do cine tanto a nivel mundial, como español e galego.

Este estudio farase visionando os principais filmes da historia do cinema e situándoos no seu contexto. O obxectivo é dotar aos alumnos dunha cultura audiovisual básica para os estudos

Profesorado:

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Historia da radio, TV e do multimedia