Guión

A elaboración do guión é o paso previo imprescindible en calquera procedemento de produción audiovisual. Nesta asignatura, o alumnado introducirase nas técnicas, estratexias e formatos necesarios para desenvolver a súa faceta de guionista.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Historia do cine e da animación
    Ficción audiovisual