Ficción audiovisual

Códigos, procesos e roles profesionales na ficción audiovisual actual.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Historia do cine e da animación