Ferramentas de creación multimedia

Nos últimos anos apreciouse a masiva utilización de contido multimedia estático e interactivo dentro da WWW. Nesta materia impártense coñecementos básicos que permitirán ao alumnado crear material multimedia, incluíndo a creación de banners publicitarios, videoxogos e contido interactivo.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Fundamentos tecnolóxicos dos medios audioviosuais
    Informática audiovisual
    Informática para a creación de web e vídeo