Ferramentas de creación multimedia

Nos últimos anos apreciouse a masiva utilización de contido multimedia estático e interactivo dentro da WWW.

Nesta materia impártense os coñecementos básicos que permitirán ao alumnado poder crear material multimedia mediante a aplicación Adobe Flash, incluíndo a creación de banners publicitarios, videoxogos e contido interactivo.

Profesorado:

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Fundamentos tecnolóxicos dos medios audioviosuais