Estudo da audiencia

A finalidade principal da materia Estudo da Audiencia é coñecer o sector audiovisual desde o punto de vista dos receptores.

Para iso estúdanse e analízanse as principais técnicas de investigación de audiencias, tanto as cuantitativas coma as cualitativas.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Historia da radio, a televisión e a multimedia