Estudo da audiencia

A finalidade da materia é a de coñecer o sector audiovisual dende o punto de vista dos públicos e as audiencias.

Tamén se aplicarán e analizarán as técnicas de investigación de audiencias máis coñecidas, tanto as cuantitativas coma as cualitativas, coa finalidade de ser capaces de detectar as tendencias e evolución do mercado audiovisual.

Profesorado:

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Comunicación e industrias culturais
    Empresa
    Organización e produción audiovisual