Estratexias de comunicación multimedia

A materia de Estratexias de comunicación multimedia resulta de interese para a formación dos futuros titulados en comunicación audiovisual debido á relevancia que adquiren as novas formas de comunicación integradas a través de diversos medios no ámbito da cultura da converxencia.

Esta materia pretende dotar ao alumnado das ferramentas adecuadas para coñecer as características das mensaxes nas diferentes plataformas e pantallas, en especial no que se refire ao proceso de planificación, produción e avaliación dun proxecto transmedia.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Comunicación corporativa
    Ficción audiovisual
    Guión