Empresa

Os obxectivos da materia fundaméntanse en:

- Conseguir do alumnado, futuros graduados en Comunicación Audiovisual, un nivel de coñecementos axeitado que lles permita coñecer e afondar no alcance da xestión da empresa audiovisual, así como a aplicación das diversas técnicas propias da xestión empresarial

- Adquirir os coñecementos esenciais, tanto teóricos coma prácticos, sobre a organización, xestión, comercialización e financiamento das empresas audiovisuais.

- Manexar os conceptos básicos que interveñen na creación e desenvolvemento de empresas audiovisuais.

- Coñecer na práctica, mediante o estudo e análise de casos reais, as citadas técnicas de xestión das empresas audiovisuais.

Guía docente: