Empresa

Esta materia busca dotar o alumno dun nivel de coñecementos axeitado que lles permita coñecer e afondar no alcance da xestión da empresa audiovisual, así como a aplicación das diversas técnicas propias da xestión empresarial; mediante o estudo e análise de casos reais.

Deste xeito, adquire os coñecementos esenciais, tanto teóricos coma prácticos, sobre a organización, xestión, comercialización e financiamento das empresas audiovisuais.

Profesorado:

Guía docente: