Efectos especiais na animación

Uso de técnicas de infografía e animación 3D para a creación de efectos dixitais, tanto en producións de animación como de imaxe real.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Infografía 3D-1
    Infografía 3D-2
    Posprodución dixital