Efectos especiais na animación

Esta materia propón o uso de técnicas de infografía e animación 3 D para a creación de efectos dixitais, para aplicar tanto en producións de animación como de vídeo real.

Profesorado:

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Infografía 3D1
    Infografía 3D2