Deseño de produción e dirección artística

O Deseño de produción é o departamento que determina o contido visual e estético dun proxecto audiovisual. Toma tódalas decisións sobre a forma, o color, o tratamento e en definitiva, o estilo plástico da produción, traballando en estreita relación co director.

Este profesional é necesario en grandes producións onde participan distintos equipos que desenrolan os decorados, ambientación e persoxes, coordinados a su vez polos seus respectivos Directores de Arte, Deseñadores de Vestiario e Caracterización, garantindo así que todos eles sexan fieles á estética xeral previamente deseñada. En producións mais modestas, normalmente so existe a figura do Director de Arte.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Expresión gráfica
    Deseño aplicado
    Guión