Deseño aplicado

Esta materia inicia ao alumnado nos principios básicos do deseño imprimido e dixital. Impártese como remate do proceso de aprendizaxe iniciado na materia de primeiro curso Expresión Gráfica.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Expresión gráfica