Dereito

Os obxectivos xerais da materia son:

• Proporcionar ao alumnado os coñecementos indispensables sobre as normas básicas do Dereito da Información e Comunicación, coa finalidade de facilitar criterios válidos de actuación no exercicio da profesión de comunicación audiovisual.

• Expoñer os principios, os contidos e os límites no exercicio dos dereitos e as liberdades constitucionais sobre comunicación audiovisual na sociedade democrática.

• Situar ao alumnado no marco xurídico no que vai desenvolverse a súa profesión mediante o estudo dos dereitos e deberes dos profesionais da comunicación, e, en particular, no réxime xurídico da produción audiovisual.

• Coñecer a estrutura e o réxime xurídico das empresas e dos distintos medios audiovisuais no marco da sociedade da información e do coñecemento.

Guía docente: