Comunicación corporativa

Na actualidade, os medios interactivos e audiovisuais teñen cada vez máis importancia e é preciso contar con profesionais que dominen todas as súas posibilidades expresivas. A comunicación corporativa pretende obter un determinado efecto na súa audiencia sen o cal carece de sentido.

Esta materia impártese unha vez que os alumnos comezan a tomar contacto cos grandes campos profesionais da comunicación como o periodismo, a publicidade, a ficción, os formatos de televisión e o deseño.

Profesorado:

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Comunicación oral e escrita
    Comunicación e industrias culturais