Animación 3D-2

Asignatura na que se aprende tanto a creación e desenrolo de personaxes tridimensionais complexos como a capacidade artística e técnica para a animación de ditos personaxes para a creación de secuencias audiovisuais.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Infografía 3D-1
    Infografía 3D-2
    Animación 3D-1