Animación 3D-2

Materia na que se aprende tanto a creación e desenvolvemento de personaxes tridimensionais complexos coma a capacidade artística e técnica para a animación dos devanditos personaxes para a creación de secuencias audiovisuais.

Profesorado:

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Infografía 3D1
    Infografía 3D2
    Animación 3D1

Web da asignatura: