Animación 3D-1

Nesta materia introdúcese ao alumnado nos conceptos e técnicas básicas para a animación de obxectos tridimensionais.

Nela, o alumnado adquire xunto cos coñecementos teóricos a práctica na animación de obxectos ou personaxes non humanoides utilizando as diferentes técnicas existentes.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Infografía 3D-1
    Infografía 3D-2