Animación 1

 
O obxectivo desta materia é que o estudante aprenda os fundamentos de animación aplicados a modelos de obxectos ríxidos, tanto os relativos ás transformacións no espazo como á variación no tempo das súas propiedades xeométricas e ópticas.

Tamén coñecerá sobre o uso dos diferentes tipos de deformadores así como a aplicación de cinemáticas, tanto directas como inversas sobre estruturas xerárquicas de elementos.

Profesorado:

Guía docente: