Ambientación sonora e musical

Ambientación Sonora y Musical constitúe unha materia de interese para a formación de los futuros titulados en Comunicación Audiovisual debido á relevancia que adquiere o son tanto no audiovisual convencional como no eido dixital e multimedia.

Esta materia pretende dotar ao alumnado dos coñecementos precisos para analizar os compoñentes do son e as súas posibilidades expresivas; para manexar os códigos sonoros e da música no audiovisual e -máis concretamente- nos diversos xéneros e formatos, así como para abordar o deseño sonoro dunha peza audiovisual.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Historia do cine e da animación
    Audio
    Guión
    Análise audiovisual
    Teoría e práctica da edición e a montaxe